Breaking News
Home - news - ‘…nou devret otan ki posib sey vin sa kalite dimoun ki swetab pour nou pei’- premye Direkter Lenstiti Kreol

‘…nou devret otan ki posib sey vin sa kalite dimoun ki swetab pour nou pei’- premye Direkter Lenstiti Kreol

choppySa samenn nou rankontre enn sa madanm ki’n fer son kontribisyon dan kiltir Seselwa, e ozordi menm si i dan son retret,

i ankor ganny enteronpe pour ede avek serten travay.

Sa set akoz Marie-Therese Choppy se enn nou bann pionye dan literatir Kreol; en diksyonner nou langaz, en meter an senn, ekriven, poet e nou menm kapab dir, teknisyen dan domenn literatir Kreol.
Dan limenm, Madanm Choppy i en ‘oeuvre d’art’ (work of art). I’n en loner fer sa intervyou.

The people: Madanm Choppy, pour en pe letan ou dan retret. Kimannyer ou pe pas ou letan?

kreol

Madanm Choppy: Avan mon ti pran mon pansyon, i annan dimoun ki dir mwan ki mon pou annwiye e mon pa pou konnen ki mon pou fer, me sa i pa leka okontrer mon war ki mon napa ase letan. Rezon……. Dabor dan lakaz; mon pa en dimoun ki asize, mon touzour pe fer en keksoz, donn lanmen netwaye, mon kwi manze akoz vi ki mon reste ek mon garson; mon war zot fatige ler zot vini sorti travay alor mon pran sa latas kwi manze, me sa i pa toulezour.  Mon osi ede okip mon bann pti zanfan, ed zot avek zot travay lakour, sirtou dan langaz.
Mon lo Komite Lalang Kreol, mon pe donn lanmen fer diksyoner monoleng. Mon osi lo komite veteran Anse Etoile e nou zwenn en fwa par mwan, parfwa mwens ki en fwa par mwan. Mon osi menm annan sa responsabilite trezorye.
Anplis ki sa, mon kontan lir, me pour le moman, mon lir en pe mwens ki avan akoz mon annan problenm avek mon lizye, me petet la avek en nouvo per linet sa ya ed mon war pli byen pre e mon a rekonmans lir otan. Apre byensir mon enterese dan ekrir, tanzantan mon ganny en pti travay tradiksyon ki mon fer, ki osi pran bokou mon letan.
Mon osi kontan diskite avek mon zanfan e mon bel fiy lo bann size dan pei e osi bann keksoz enternasyonal. An gro se sa kimannyer mon pas mon letan! Mon pa war mon annwiye akoz touzour mon annan keksoz mon pe fer. Menm si mon fini konplet en latas, mon touzour pe al rod en lot pour fer. Si mon asize nanryen fer, mon santi mon malad e parey granmoun i dir, la nek ou a konmans fer en ta mazinasyon, alor mon touzour kontan okipe.

The people: Parey ou’n dir, malgre ou dan retret, ou osi angaze dan bann pti aktivite ki retourn ou dan travay, koz en pe plis lo la.

Madanm Choppy: An realite, mwan menm ki ti premye Direkter pour Lenstiti Kreol e letan ti fer reform kreol pour met kreol dan lekol, mon ki ti ansarz pour fer bann liv, prepar ansennyan ensideswit.
Komite Lalang Kreol i en komite teknik, savedir nou diskit bann kestyon ki annan pour fer avek lalang, avek teknikalite lalang; son granmer, leksik e bann fason ki dimoun i koz kreol. Konmela dimoun i met en kantite angle letan zot koze, bann fason direk ki dimoun i tradwir eksetera …..e sa komite i donn konsey Lenstiti Kreol.
I zwenn tou le mwan me parfwa si i annan keksoz pour fer nou kapab zwenn de fwa par mwan, i depan; e ler nou zwenn nou fer en zournen antye. Zis pour mansyonnen, mon’n fek ekrir en granmer kreol ki Lenstiti in pibliye. La, pour le moman, komite pe travay lo en diksyoner kreol monoleng. Dimoun i krwar ki i fasil fer en diksyoner me napa keksoz pli difisil ki sa! Lo komite i annan plizyer dimoun, ki enkli ansennyan, sa ki’n fer letid lo langaz lengwistik, bann dimoun deor e bann dimoun ase aze.
Mon vreman enterese dan literatir kreol e mon touzour pran par sirtou dan ekrir pyes teat e mon pran par dan bann konkour. Premye konkour ki mon ti fer ti konkour Antoine Abel, mon ti ganny pri pour teat- Soungoula ek basen lerwa.
I en vye kont selman mon ti fer li en pyes lo lasosyete Seselwa. Dezyenm, mon ti ganny en pri pour tradiksyon pour en pyes an angle ki mon ti fer li an kreol e sa in ganny pibliye. Dernyen konkour mon pa ti pran par me mon ti en ziri. Prosennman, mon pou pran par avek en pyes teat akoz napa bokou dimoun ki pe ekrir teat.

The people: Koriz nou, ou en lengwis, ekriven, ou fer tradiksyon, ou en poet….an gro ou’n met en ta sapo dan domenn literatir e kiltir an zeneral. Kimannyer ti konmanse pour ou?

Madanm Choppy: Mon pa kontan dir mon en lengwis me mon’n fer letid lengwistik ler mon ti pe fer mon letid kimannyer ansenny lalang. Mon pan’n ekrir bokou poenm me enn de……. Depi ler mon ti ankor lekol mon ti kontan ekrir konpozisyon, zistwar e mon ti bon ladan. Alor mon ti mazinen ki plitar ler mon pou gran, mon ti pou kontan ekrir.
Apard ekrir, mon kontan lir bokou kalite literatir, me parey mon’n dir mon pa tro kapab lir bokou konmela akoz problem mon lizye.  An realite, mon war dan bann lekol konmela napa ase literatir.
Apretou, si ou pe aprann en lalang, i bon ou konn en pti pe son kiltir. Ou retrouv kiltir en pep atraver bokou literatir. Literatir i osi fer ou reflesir lo sa lanvironnman ki sa liv i ladan, i fer ou reflesir kimannyer dimoun i azir dan tel ou tel sitiasyon. Sa kote literatir i tre bon pour personalite en dimoun.  Nou nasyon i lir bokou bann ekstre me kot zot vreman pe etidye en liv, sa i annan en mank.

The people: Pou reste lo ou pase, rakont nou ou lanfans?

Madanm Choppy: Mon ti en zanfan ki ti tre pov e mon ti lekol St Therese; an realite mon ti konmans lekol Protestan e mon granmanman ti anvoy mon lekol pour al aprann angle. Me apre ki larelizyon ti enterveni, mon ti bezwen al lekol katolik pour kapab fer premye konminyon ensidswit….alor mon ti lekol St Therese e apre mon ti ganny labours. Sa lepok nou ti fer sa ki ou apel ‘entrance examination’.
Mon ti al St Joseph Convent ki plitar ti vin Regina Mundi e la mon ti lekol ziska ‘Form 5’ koman zanfan e apre mon ti al ansenyen. Mon pa ti oule vin en ansenyan an realite, me en ners. Mon paran, mon granmanman sirtou pa ti oule mon vin en ners akoz si mon ti pou vin ners mon ti pou bezwen kit lakaz e al dormi kot ‘nurses school’.
E paran lontan ti tre sever e zot ti vey ou alor mon ti fini par vin en ansenyan. Mon’n fer apepre 47 an dan ledikasyon ek kiltir. Ledikasyon ek kiltir in touzour de keksoz ki ale ansanm pour mwan, apre tou ledikasyon enn son bi se promouvwar kiltir en pep.

The people: Ki pli gran satisfaksyon ki ou’n gannyen dan ou karyer oswa dan ou domenn?

Madanm Choppy: Koman ansenyan ou annan gran satisfaksyon letan ou war serten ou etidyan in parvenir dan lavi e satisfaksyon koman en paran osi se war son zanfan in fer byen dan lavi.
Mon annan bokou satisfaksyon ler mon get Lenstiti Kreol ki mon ti konmanse e ziska aprezan i ankor la. Sa ki mon’n ekrir, bann pyes teat ki ler mon war in ganny pri swa dimoun i performen, tousala i bann satisfaksyon.

The people: Sa sapo ki ou’n mete, ki nou’n mansyonnen pli o, eski ou kwar Sesel in ariv lwen dan sa domenn, sirtou pour rekonnet bann artis parey ou?

Madanm Choppy: Wi, sa i pa zis Sesel me en pti pe partou dan lemonn. Lar i ganny mwen rekonnet ki sport, par egzanp get foutbol konmela, dimoun ki ganny plis larzan i bann foutboler. Nou dir ki lar i enportan, petet sa ki nou pa realize ledikasyon artistik i tre enportan pour form personalite, lemosyon bann dimoun.
Letan mon koz lo kiltir mon pe osi regard sa kote lar ansanm. Parey Penda (Choppy) ti fer resorti dan lentrodiksyon pour komemorasyon Msye Abel, mon pa krwar Sesel an gro i en pep literer, zot lir zournal, bann pti keksoz, me nou pa telman annan en kiltir literer.
Nou a lir bann pti keksoz fasil me pour lir bann keksoz a profon, nou napa tro sa kiltir. Me mon sipoze avek letan sa i a vini. I pa selman travay bann dimoun ki pou prodwir e sa pe konmanse, me nou devret osi rekonnet sa bann dimoun dan lar, sirtou bann dimoun dan lezot lar. Alor ler nou get lo kote literatir, i annan ankor travay pour fer.

The people: Madanm Choppy, nou tou nou pa pou reste lo later, ki fason en zour ou tya kontan dimoun, menm ou zeritye, rekonnet ou?

Madanm Choppy: (Sourir) Mon krwar mon bann pti zanfan i war mon lavi enteresan sirtou letan mon rakont zot. Mon krwar zot a mazin mwan, ensi ki bann zelev ki ankor kriy mon mis e osi dan literatir, mouvman kreol, mon krwar mon ava annan en plas.

The people: Semenn pase enn ou ansyen koleg, Msye Abel, ti ganny rekonnet avek lansman en nouvo liv. Ki ou annan pour dir lo travay Msye Abel, en lot gran artis dan domenn literatir?

Madanm Choppy: Msye Abel ti en zeni dan fason ki i ti ekrir, son bann poenm i fantastik. Mon konn li plito lo son bann poenm apre byensir in ekrir bann zistwar kourt, bann ‘novel’, pyes teat. Mon krwar Msye Abel ti en gran ekriven, en zeni dan fason ki i ti servi mo pour li rakont keksoz. I ti en lot dimoun dan kiltir ki atraver son ekri ou ti konn bokou lo kiltir kreol.
Resi son bann zistwar i ekrir bokou lo lasosyete Seselwa, sirtou en bout ki son fiy ti lir i montre bokou soufrans en madanm avek son bann zanfan ki sitie dan lepok lontan, ki montre ou kimannyer lontan dimoun ti mizer e ti napa bann servis pour soulaz lamizer dimoun.

The people: Ki ou swe pour Sesel dan domenn kiltir?

Madanm Choppy: Mon ti a kontan vreman ki nou realize ki tou keksoz i repoz lo kiltir. Ler mon koz kiltir i pa vedir zis danse, sante; tou nou progre ki nou pou fer i repoz lo fason e kimannyer nou kiltir i ete. Si nou annan en kiltir ki pa bon nou pou bezwen met li laba e sey adopte sa ki bon.
Tou nou progre ki nou pou fer i depan lo kimannyer nou santi nou koman en Seselwa pour nou pei. Sa ki enportan e sanmenm sa ki nou dir, kiltir i tre enportan. En Seselwa, lekel li, ki kalite dimoun i ete, nou devret otan ki posib, sey vin sa kalite dimoun ki swetab pour nou pei.
Byensir mon ti a kontan ki dan lavenir nou donn en pe plis rekonesans bann dimoun literer, bann dimoun artistik e ankouraz zot en pti pe plis ki nou pe fer konmela. Par egzanp, dizon ou pe met en pyes teat an senn, i pa fasil akoz mwayen larzan.
Lontan ti annan bokou sa lespri volontarya me konmela ou bezwen serten fon pour met en keksoz an senn e i pa ditou fasil alor mon ti a kontan kekfwa si sa lide volontarya i ganny reviv oswa si ti posib pour donn en serten fon pour travay avek.

 

Source : The People

Developers: Cyberwave