Breaking News
Home - National Highlights - Minis Adam i donn en statement lo lankadreman fiskal

Minis Adam i donn en statement lo lankadreman fiskal

Minis pour Finans, Komers ek Lekonomi Ble, Jean-Paul Adam, in donn en statement lo lankadreman fiskal Sesel a mwayen term, ki an dot mo i en preparasyon pour prezantasyon bidze 2016 ki’n ganny prevwar pour le 14 Desanm.

Minis Adam ti donn sa statement dan Lasanble Nasyonal yer bomaten.

Sa lankadreman fiskal i demontre lentansyon gouvernmen lo sa 5-an ki pe vini e i antre dan Plan Devlopman Nasyonal 2016-2020. I donn en apersi lo sitiasyon makroekonomik pei avek en to krwasans ki aktyelman reprezant 4.3 %, stabilizasyon roupi apre en peryod apresiasyon, koleksyon plis reveni atraver taks me ki kanmenm akonpannyen par en to lenflasyon 4.5%.

Sa pre-bidze i osi fer previzyon pour devlopman dan sekter tourizm, lekonomi ble, sekter finansyel, konstriksyon,  lenfrastriktir, prodiksyon, lagrikiltir, lozman, lar, kiltir, spor, pti e mwayen biznes, lenerzi renouvlab, lanplwa atraver sipor pour premye lanplwa pour bann zenn, sipor pour lasosyete sivil e osi gouvernman lokal atraver letablisman konsey distrik.

Sa lankadreman fiskal i osi adres bann nouvo polisi ki gouvernman pou met an plas parey trezyenm mwan saler pour tou travayer gouvernman, logmantasyon pansyon retret de baz e pansyon gouvernman, peyman pour bann ansyen solda Larme Angle, peyman gratite anver bann ansyen manm lafors defans e en fon spesyal pour dezabilite.

I osi enkli bann reform ki pou konmans enplimante an 2016 tel ki en sistenm progresif lo taks, en rediksyon dan taks biznes, senplifikasyon sistenm taks e reform dan sistenm pour delivre laysennss pour bann pti e mwayen lantrepriz.

Pour 2016, Minister Finans pe osi prevwar en sirplis primer bidzeter 3.8% e en   rediksyon dan det eksteryer osi ki domestik.

Minis Adam in dekri bidze 2016 konman en bidze ki “pou met plis larzan dan pos sa ki pli bezwen”.

Nou prezant zot statement ki Minis Adam ti fer dan lasanble yer:

“Dan prezantasyon bidze 2015 nou ti prezant pour premye fwa en lankadreman fiskal mwayen term.  Sa kad i demontre lentansyon gouvernman lo sa 5-an ki pe vini.  Pour sa lannen, pour ranforsi nou prosesis bidzeter, nou pe met sa kad devan zot de nouvo avan ki nou fer prezantasyon bidze 2016 ki pou formelman fer le 14 Desanm 2015.

Sa lankadreman i konsistan avek nou stratezi fiskal disiplinen, e nou plan devlopman nasyonal 2016-2020.  Sa kad fiskal i defini resours ki disponib ensi ki nivo depans ki soutenab.  Sa kad fiskal i fer sir ki tou opsyon ki gouvernman i anvi met devan pep Seselwa i ganny analize pour permet ki desizyon ki ganny pran i konsistan avek krwasans nou lekonomi an mwayen term.

Nou minister in fer bokou zefor pour asire ki bidze ki pou ganny prezante i reste an konformite avek sa kad.  Nou’n osi fer konsiltasyon dan en fason osi larz ki posib pour asire ki nou kapab reflekte priorite pour pep Seselwa.  Mon remersye tou dimoun ki’n partisip dan sa bann konsiltasyon ki’n anmenn bokou nide pour nou konsidere.  In osi permet nou annan en langazman pli profon lo sa prosesis bidzeter e permet plis konprenezon sa prosesis.

Mon swete ki sa lesanz ki nou pou annan ozordi i pou osi anrisi sa prose e permet sak Seselwa vin pli angaze anver sa prosis bidzeter.

 

1)        Sitiasyon makroekonomik

Premyerman an se ki konsern sitiasyon makroekonomik nou pei, nou premye priorite se pour kontinyen asire ki nou vin pli rezilyan.  Swivan misyon IMF (Fon Moneter Enternasyonal) resaman, nou’n konfirmen ki nou pe war en akselerasyon dan nou nivo krwasans sorti 3.2% lo komansman lannen pour ariv 4.3% ver lafen sa lannen.  Sa i reflekte travay sak Seselwa pandan sa lannen.

Krwasans dan sekter tourizm in 8% pandan sa lannen, e sa in annan en lenpakt miltiplikater dan plizyer lezot sekter nou lekonomi.  Bann fakter ki’n siport sa krwasans i enkli ranforsman ‘marketing’ par STB dan bann marse kle, lelarzisman rezo Air Seychelles pour li fer ‘code share’ e osi sa bann nouvo vol lo Paris, plis vol par lezot konpannyen osi byen ki plis bato touris ek avyon prive e charter.

Nou’n war osi meyer prodiksyon dan sekter labwason, apre ki sa ti’n tonbe an 2014.  In osi annan krwasans dan litilizasyon internet ek bann servis lenformasyon ek kominikasyon, e nou ekspekte sa pou kontinyen dan bann lannen ki pe vini.

In annan osi meyer performans dan sekter ‘wholesale’ ek ‘retail’.

Malgre lefe ki akse avek kredi i reste en konsern, kwrasans dan kredi an 2015 konpare avek menm peryod an 2014 in kontinyen a en ritm plis ki 14.2%.

 

2)        Sitiasyon moneter

Lo kote moneter, nou roupi in stabilize apre presyon an 2014. Alafen Oktob en dolar ti aste SCR13.02 an mwayenn pour 2015.  Menm si sa i reprezant en depresiasyon 7% par rapor ek Zanvye-Oktob 2014, nou’n reisi fer sir ki i annan stabilite, e nou reste dan en sitiasyon pozitiv gras a sa stabilite.

An se ki konsern nou roupi kont Ero, nou’n war en lapresiasyon 11.5 % pandan sa menm peryod.  Sa in anmenn rezilta ki nou rannman atraver tourizm in diminyen akoz menm si nou’n kapab ganny plis Ero pe antre dan nou pei, i pa’n koresponn avek otan roupi ki oparavan.

An se ki konsern lenflasyon, sa in ogmante pour ariv 4.5% an Septanm 2015.  Nou estimen ki sa i an rezilta kontinyasyon lenpak depresiasyon an 2014 me nou santi ki nou lo en bon semen pour reisi adres sa.

 

3) Previzyon krwasans pour 2016

An regardan ver 2016, nou ekspekte ki kwrasans pou 3.1%.  Nou ekspekte ki nou pou kapab konsolid performans dan tourizm e gradyelman amelyor nou rannman. Avek nou stratezi lekonomi ble ek lenvestisman par plizyer antreprener Seselwa dan sekter lapes, nou ekspekte war en ranforsman son kontribisyon anver nou lekonomi.

 

4) Mwayen term

Lo mwayen term, nou pe prevwar en kwrasans annyel ant 3-4%.  Nou ekspekte ki kondisyon pozitiv an se ki konsern pri karbiran e osi komodite pou kontinyen me sa lavantaz lo en kote i osi enn ki vin avek risk akoz nou bann marse kle pour tourizm – sirtou Lerop – i ekspekte reste anba bokou presyon.

Sa previzyon i reprezant en analiz realis lo nou perspektiv.  Me parey nou’n deza war sa lannen menm, nou kapab osi kree akselerasyon dan krwasans baze lo lenvestisman par lantrepriz Seselwa baze lo travay pour seselwa.

Nou bezwen osi touzour konsyan ki nou reste en lekonomi vilnerab.  Nou konekte avek lekonomi global.  Ozordi nou kapab war ki nou bokou pli rezilyan ki an 2008. E an 2015, nou pli rezilyan ki an 2014.  Nou bezwen kontinyen batir nou kapasite pour nou reazir vitman, e osi prevwar loportinite ki pou disponib ozordi e demen.

Tourizm pou reste pilye nou lekonomi, e nou annan loportinite pour nou kree plis valer dan sa sekter atraver plis prodwi e leksperyans ki kapab ganny ofer par bann pti e mwayen antrepriz.  Nou stratezi Lekonomi Ble pou osi permet nou ranforsi nou kapasite pour fer ki nou kree plis valer atraver nou resours maren e anmenn nou ver plis diversifikasyon e osi linovasyon. Nou pou osi kontinyen ranforsi gouvernans dan nou sekter finansyel, e sa pou vin en baz pour nou militipliy aktivite ki pou anmenn reveni pour bann akter dan sa sekter. I osi esansyel ki nou ranforsi formasyon dan sa sekter pour kapab asire ki plis Seselwa i fer en karyer ladan.

Avek sa stratezi diversifikasyon, nou ekspekte ki kontribisyon anver Prodwi Enteryer Brit (GDP) par Lekonomi Ble ek sekter finansyel i ogmante.

Nou ekspekte osi ki sekter konstriksyon i kontinyen anmenn krwasans pozitiv dan sa prosen 5-an.  Gouvernman pe envesti dan bann proze lenfrastriktir konsiderab, enkli lagrandisman Danm La Gogue, nouvo sistenm ‘sewerage’, nouvo laliny elektrisite, ensi byen ki nouvo proze por, kontinyasyon renovasyon erport e kontinyasyon envestisman dan proze lakaz ek lezot lenfrastriktir sosyal.

Nou stratezi koordinasyon moneter pou kontinyen viz ver redwir lenflasyon otour 3% par an.  Sa stratezi pou osi viz kree mwayen adisyonnel pour siport stabilite nou roupi.  Stabilite nou roupi i depan lo marse dan en lekonomi lib parey nou annan.  Nou’n montre ki nou kapab kree sa konfyans ki permet sa stabilite.  I enportan an 2016, ki nou mentenir sa stabilite.

 

5)  Sirplis bidzeter

Gouvernman in angaz li pour asir en kad fiskal tre disiplinen.

Pour 2016, sirplis primer bidzeter ki nou prevwar i 3.8%.  Sa sirplis pou permet nou reste lo bon semen an se ki konsern nou det ekstern osi byen ki domestik.  I pou permet nou mentenir sa konfyans ki nou popilasyon i annan ensi byen ki nou bann krediter ek nou bann partener aletranze.

Nou bi se mentenir sa sirplis lo 3.8% pandan sa peryod – ki pou asire ki nou reste lo semen stabilite.

 

6) Reveni e polisi taks

Pandan 2015, nou’n war en performans ankourazan an se ki konsern nou reveni. Sa in posib an parti akoz nou’n amelyor kapasite SRC pour li ranmas taks.  E i annan plizyer mezir ki nou pou enplimante an 2016 e pli lwen ki pou permet nou asire ki nou sistenm taks i efikas, e ki i baze lo lazistis sosyal ek solidarite.

Pli gran reform ki nou pou konmans enplimante an 2016 se en sistenm progresif lo ‘income tax’.  Nou ava rapel ki Prezidan James Michel ti anons nou lentansyon pour met en tel sistenm anplas dan son diskour Leta Lanasyon an 2013.  Nou’n an konsiltasyon avek IMF ek lezot partener pour asire ki nou annan mwayen apropriye pour enplimant en tel sistenm, apre ki nou’n enplimant en sistenm baze lo en to 15% fiks depi 2010.  An Zanvye 2016, IMF pe anvoy en misyon teknik pour ranforsi nou kapasite e pour met sa sistenm an aplikasyon.

Prensip de baz sa reform se pour met plis larzan dan pos sa ki pli bezwen.

Depi nou reform an 2008, saler minimonm in double.  Lo tou nivo, nou’n war progresyon lo nivo saler.

Letan nou pou enplimant sa reform lo income tax, sa pou kree en vre logmantasyon larzan lafen dimwan pour preski 7000 dimoun.

Dezyenm reform ki nou pou finalize an 2016 se en rediksyon dan Business Tax. Dan nou konsiltasyon avek diferan biznes, i kler ki nou bezwen envesti dan en lapros ki fasilit bann pti biznes pour vin bann gran lantrepriz.  Nou rekonnet nesesite pour redwir sa nivo 30% aktyel, e sa misyon IMF ki pe vini an Zanvye pou permet nou adres meyer stratezi pour met sa anplas.  Anmezir ki nou enplimant sa rediksyon, sekter tourizm pou mentenir son nivo aktyel ki 15%.  E bann lezot sekter ki benefisye avek konsesyon  zot pou mentenir sa konsesyon.

Nou reform pou osi adres en senplifikasyon dan nou sistenm taks ki pou osi fasilit bann odit ki ganny fer e redwi  bann loportinite ki egziste pour evit peyman.

Sa progranm reform pou osi mars ansanm avek travay ki nou pe fer pour enplimant en nouvo lalwa pour promouvwar pti biznes ki pou osi senplifye sistenm taks pour benefisye bann pti e mwayen antrepriz.

 

7) Det

An se ki konsern nou det eksteryer, nou’n fini asire ki nou’n pran ankont nou lobzektif redwi nou det anba 50% nou GDP (Prodwi Domestik Brit) avan 2018 dan sa kad fiskal pour mwayen term.

An se ki konsern nou det nou bezwen kler – napa ‘shortcut’.  I enportan pour montre ki nou serye, ki nou responsab.

Sa disiplin ki nou’n montre ziska prezan, sa disiplin ki nou pou mentenir pour asire ki nou ganny pli bon kondisyon finansman a lavenir.

Konman en pti pei ki sibir fasilman lenpak lekonomi global, nou stratezi disiplin konsernan nou det i kree sa rezilyans – e sa konfyans par bann lenstitisyon finansyel – ki Sesel i lo bon semen.  Nou ava rapel ki an 2015 Lazans ‘Fitch’ in amelyor nou rating pour ariv ‘BBB-‘.  Baze lo nou pozisyon an 2016, e lo sa stratezi disiplinen, nou det i ekspekte desann pour ariv 49.6% an 2018, sorti 63% ozordi.

Sa stratezi pou marse selman si nou gard sa disiplin pour mentenir sa sirplis 3.8% – ekivalan a SCR 827 milyon an mwayenn pour sa prosen 3-an baze lo nou GDP.

 

Nou kapab note ki annefe nou det eksteryer pe kontinyen diminyen dan en fason regilye e soutenab.

Nou det domestik ki servi pour rezon moneter i reste konsekan.  Alafen 2015 i ekspekte reprezant 12% GDP.  E si nou ti retir sa det domestik, nou nivo det ek GDP ti pou selman 55%.  I ti enportan pour nou kapab servi sa lenstriman moneter pour asir stabilite nou lamonnen apre presyon ki nou’n resevwar an 2014, e nou ekpeskte ki dan sa bann lannen ki pe vini avek en sitiasyon ekstern pli favorab, nou pou bezwen servi sa stratezi mwens ki avan.

Nou rediksyon dan det in vin en legzanp pour plizyer pei.

Sorti plis ki 150% lavaler nou GDP an 2008 pour ariv mwens ki 65% ozordi (63%).  Sa rediksyon in kree stabilite e i permet nou kapab osi regard loportinite linovasyon pour redwir nou det.

Sesel sa lannen in agree sa loperasyon lesanz det kont ladaptasyon, kot en sonm ziska 30 milyon dolar pou ganny re-envesti dan en fon pour lit kont sanzman klimatik.  Letan nou regard pli devan, nou pou kontinyen analiz loportinite ki kapab egziste pou restriktir nou det kot i annan loportinite pour amelyor ankor plis nou kondisyon repeyman.

 

8) Nouvo polisi ki pou enplimante dan bidze 2016 e dan kad fiskal mwayen term

8.1                 Trezyenm mwan saler

An sa ki konsern bann nouvo polisi an 2016, parey Prezidan ti’n deza anonse, gouvernman pou entrodwir trezyenm mwan saler a partir Zanvye 2016 pour tou bann travayer gouvernman ki pa lo kontra fiks. Sa i reprezant premye faz lenplimantasyon sa logmantasyon.  Dezyenm faz pou ganny aplike dan bidze 2017 pour lezot pozisyon dan gouvernman konsernan dimoun lo kontra.

Sa i pour tou travayer gouvernman ki’n dan lanplwa 1-an ou plis. Sa trezyenm mwan lapey pou baze lo zot lapey de baz e bann travayer ki lo en baz ‘part-time’ sa saler pou ganny proporsyon baze lo son kantite erdtan travay.

Sa logmantasyon pa pe aplike pour okenn pozisyon konstitisyonnel.

Sa trezyenm mwan saler pou osi ganny egzanpsyon “income tax” pour sa premye 10,000, an konformite avek lalwa ki deza anplas. Si nou donn en legzanp: Si en dimoun son saler de baz i SCR12,000:

 • Sa premye 10,000 pa pou ganny tire okenn taks
 • Sa dezyenm 2,000 pou ganny tire 15 poursan taks ki lavaler 300.

Alors sa travayer pou ganny 11,700 dan son lanmen.

Me si en dimoun son saler de baz in 9,000 roupi, i pou ganny antye son 9,000 dan son lanmen. Sa i dapre konformite lalwa taks ki deza egziste.

De group travayer ki prensip kontra i egziste deza i Lapolis ek Militer.  Dan zot ka gouvernman pou donn sa trezyenm mwan saler lo baz swivan:

 • Lapolis: lo tou ran ziska Serzan Mazor
 • Militer: lo tou ran ziska Lyetnan

Dan en dezyenm faz, apartir 2017, parey pour travayer gouvernman ki deza lo kontra, bann ran pli o pou osi benefisye avek sa trezyenm mwan.

Dan nou bidze pour 2016, nou pou osi enkli bann group swivan, savedir tou sa bann dimoun swivan pou benefisye avek sa trezyenm mwan saler:

 • Bann travayer ‘Cleaner’s cooperative’
 • Bann ‘Home Carers’
 • Bann ‘Field Tecnicians’ ki annan kontra avek Departman Kominoter ek Sport
 • Bann dimoun ki lo kontra Maintenance avek NSC
 • Bann Sekirite ki lo kontra avek lapolis

Pour lannen 2017, parey mon’n deza dir, sa trezyenm mwan saler pou ganny enkli pour bann lezot travayer gouvernman ki lo kontra.

Mon remersye tou bann ki dan sekter prive ki deza pe donn sa benefis, baze lo lavantaz ki sa i ammennen atraver en meyer performans.  Nou pou kontinyen konsilte avek sekter prive pour ankouraz bann lezot konpannyen pour swiv sa legzanp e plizyer pe deza fer le neseser.

Pour lannen 2016 nou pou travay avek bann lorganizayson pour met anplas en bon sistenm “appraisal” ki pou form parti sa lenplimantasyon sa sistenm peyman trezyenm saler.

I bon pour note, Msye Speaker, ki en total plis ki SCR94 milyon pe ganny prevwar dan bidze 2016 pour lenplimantasyon sa logmantasyon.

8.2                 Logmantasyon pansyon

Parey Prezidan Michel in deza anonse, apartir Desanm sa lannen, pansyon retret de baz pou osi ogmante par SCR500 pour li ariv SCR3,600 par mwan.

Pou annan osi menm logmantasyon par mwan lo bann dimoun ki pe ganny pansyon gouvernman.

Sa logmantasyon in deza ganny enkli dan nou stratezi a mwayen term ensi byen ki logmantasyon annyel ki pou swiv.

8.3                 Reform dan sistenm pour delivre laysenns pour siport pti biznes

Avek bi pour pli byen siport bann pti biznes ki pe lanse nou pe anmenn reform dan lalwa ‘Seychelles Licensing Authority’, dan sa kad fiskal mwayen term,  pour prosennman asire ki laysenns i ganny delivre apre pa plis ki 7 zour.  Sa revi pou osi fer provizyon pour kreasyon laysenns provizwar ki permet en biznes demare pli vit.

8.4                 Letablisman konsey distrik

Dan Bidze 2016, e dan nou kad fiskal a mwayen term, nou pe osi fer provizyon resours finansyel pour letablisman bann konsey distrik.  Sa bann konsey pou ranforsi rol nou kominote dan bann proze dan distrik e anmenn son lenplimantasyon pli pre avek sitwayen.

Nou estimen osi ki sa i kapab ede pour amelyor relevans ek performans travay gouvernman lo baz distrik.

8.5                 Peyman ‘Ex-Gratia’ anver bann ansyen manm ‘Royal Fleet Auxiliary’ (RFA)

Swivan lanons ki Prezidan Michel in fer dan son diskour Lazournen Nasyonal, mon Minister in an konsiltasyon avek lasosiasyon, sa ki nou apel bann Ex RFA, ‘Royal Fleet Auxiliary’, pour kapab ofer zot sa rekonnesans pour zot kontribisyon anver nou sosyete.

Malgre ki letan zot ti travay lo sa bann bato RFA zot ti anba responsabilite gouvernman Britanik sa lepok, nou tou konman Seselwa nou bezwen rekonnet sa travay, e souvan sa sakrifis ki sa bann dimoun in fer.  Nou’n prevwar en sonm SCR4 milyon dan bidze 2016 ki pou ganny peye an Zanvye lo en baz SCR20,000 par manm.  Mon anvi pran sa loportinite pour mwan felisit lasosiasyon Ex RFA pour tou sa zefor ki zot in fer, e pour sa solidarite ki zot kontinyen demontre anver kanmarad.

8.6                 Peyman gratite anver bann ansyen manm lafors defans

Gouvernman in osi pran an kont osi demann bann ansyen manm lafors defans an se ki konsern peyman gratite ki pa ti ganny adrese letan zot ti kit lafors.  An konformite avek skim egzistan pour militer, gouvernman pe organiz en peyman en pe plis ki SCR7 milyon ki pou ganny peye an Desanm 2015, e ki pou donn sak manm en sonm SCR8,000.  Sa peyman pe ganny fer anba provizyon aktyel dan skim militer ki deza an egzistans.

Gouvernman i osi rekonnet zot demann pour pran an konsiderasyon kestyon konpansasyon.  Gouvernman pou kontinyen dan son negosiasyon avek reprezantan sa bann ansyen manm lafors pour idantifye mekanizm apropriye pour adres sa kestyon.

8.7                 Lozman ek finansman pour lakaz

Dan mwayen term, gouvernman pe osi ranforsi son lenvestisman dan lozman pour nou bann sitwayen.

Nou pe prevwar kontinyasyon dan proze konstriksyon lenfrastriktir lakaz atraver bann proze tel ki Perseverans, anmenmtan ki nou osi devlop bann proze rezyonnal dan bann distrik.  Nou pe osi travay lo en kad partenarya piblik-prive pour nou finans proze apartman ek konndominyonm pour diferan nivo demann.

Lenvestisman dan lozman konvenab e konfortab in touzour en priorite pour sa gouvernman.  Lannen prosen pou mark 40-an depi ki nou pe enplimant bann proze lozman pour asire ki nou met nou pep o sant devlopman, e sa in touzour konmans avek sa twa par lao nou latet.

Serten sa bann premye ‘housing estates’ ki date depi 1977, pe osi bezwen ganny renouvle.  Sa i form parti sa kontra ki nou’n fer avek nou pep e dan sa kad fiskal a mwayen term nou pou ranfors li.

Gouvernman, atraver HFC, pou osi ranforsi mwayen pour asire ki menm sa ki pli vilnerab i kapab ganny akse avek finansman apropriye pour li gard son lakaz an bon eta e envestir kot i bezwen.

Gouvernman pou kontinyen asire ki i met resours disponib pour kontiny son progranm ‘smart subsidy’.

Dan nou konsiltasyon avek diferan Labank atraver sa prosesis bidzeter, nou’n konstate ki labank komersyal i bezwen fer plis pour asire ki zot pe ofer servis finansman lakaz ek lozman pour nou popilasyon.  ‘Home Savings Scheme’ ki pe ganny enplimante par HFC i deza donn en legzanp en progranm ki pe marse, e ki nou pe travay avek labank komersyal pour nou kapab elarzi li.

Nou anvizaze ki de ki en dimoun i konmans ganny en saler oubyen en reveni, ki nou devret fasilit mwayen ki sa dimoun i kapab konmans fer ‘savings’ pour son lakaz dan en ‘Home Savings Scheme’.

8.8                 Kreasyon fon spesyal pour lar, kiltir ek pour sport, e en fon spesyal pour dezabilite

Dan sa kad mwayen term, pour pli byen siport lekselans dan lar, kiltir ek dan sport, gouvernman pe kree bann fon spesifik ki pou permet nou pli byen siport devlopman nou artis ek bann atlet o nivo.

Nou pou osi met anplas en fon spesyal pour dimoun avek dezabilite.

Sa bann fon pou ganny etabli an partenarya avek sekter prive e avek partisipasyon bann partner dan sa bann sekter.

8.9                 Progranm pou sipor proze devlope par Lasosyete Sivil

Bann lorganizasyon non-gouvernmantal in zwe en rol kle pour devlop diferan proze ki siport nou kominote e pour asir partisipasyon bann ki pli vilnerab.

Swivan konsiltasyon ki nou’n annan avek lasosyete sivil, gouvernman pe re-entrodwi en progranm sipor ki pou permet finansman serten proze ki pe ganny zere par lorganizasyon non-gouvernmantal.  Sa progranm pou an konplemantarite avek resours ki deza pe ganny debourse dan kad CSR e nou pou met li an aplikasyon an 2016.

8.10 Demokratizasyon lenerzi renouvlab

Dan mwayen term, parey prezidan in deza anonse, nou pou osi envesti pour enstal bann pano soler lo bann lakaz dan nou kominote e osi kree plis loportinite pour bann biznes Seselwa partisip dan sa sekter.

9) Stratezi krwasans a mwayen term

Labaz nou stratezi krwasans pour sa mwayen term se pour kree plis loportinite pour Seselwa envesti dan son lavenir.

I annan plizyer mezir ki nou pe prevwar ki pou fasilit sa, e osi asire ki nou kapab soutenir nou nivo krwasans dan sa peryod e menm si keksoz i al pli byen, akseler li.

Si dan premye faz nou reform nou ti bezwen bokou lenvestisman sorti aletranze pour kree reveni an deviz, nou pe aktyelman antre dan en nouvo staz nou devlopman kot lenportans lenvestisman entern pou santral.

 

9.1                 Pti e mwayen antrepriz (SMEs)

Prezidan ek gouvernman in deza met bokou lanfaz lo bann pti e mwayen antrepriz konman en sours krwasans ki soutenab pour nou pei.

An 2016, nouvo lezislasyon ki nou pou met anplas pou ranforsi sipor ki gouvernman i met a zot dispozisyon, e osi fasilit zot lenvestisman dan bann sekter ki inovatif.

Nou pou osi kontinyen envesti pour kree bann sant pour SMEs atraver lenvestisman direk sorti dan bidze, e osi atraver lenvestisman par Fon Pansyon, e osi atraver bann partenarya piblik-prive.

9.2 Finansman

Akse avek finansman i reste en defi mazer a sa moman dan nou lekonomi.  Gouvernman in fer kler ki bann labank i bezwen fer bokou plis pour fasilit lenvestisman par bann pti biznes.  Malgre ki gouvernman i ofer sipor atraver garanti parsyel pour bann lon anba SME scheme se touzour Labank Devlopman Sesel (DBS) ek Small Business Financing Agency (SBFA) ki’n finans lamazorite proze.

Krwasans dan kredi ant 2014 ek 2015 in plis ki 14.2% – e sa i malgre lefe ki kondisyon finansman dan marse zeneral pa’n ideal.

Nou’n resaman kree en laliny finansman adisyonnel, sa ki nou apel sa SME Plus – ki’n met en sonm SCR100 milyon a dispozisyon DBS pour bann proze ki prioritiz krwasans dan bann sekter emerzan.  E DBS in osi pran en loan SCR75 milyon avek Barclays pour finans son bann loan.

DBS in kontinyen zwe sa rol koman stabilizater pour asire ki pti biznes i kapab ganny akse avek finansman menm letan kondisyon dan marse pa ideal.

DBS ti pe viz deboursman SCR200 milyon an 2015.  Me alafen Oktob, DBS in fini debours plis ki SCR234 milyon pour sa lannen pour finans plis ki 2,060 proze.  Sa i enkli loan anba scheme SME, e osi son loan normal.  Lo sa sonm, i annan serten sekter kot nou pe war serten presyon, e i enportan pour nou analiz byen pour nou asire ki bann antreprener i fer bann bon swa.  Par egzanp kot i konsern aplikasyon loan pour transpor, DBS in deza finans SCR56.5 milyon pour proze car hire, taksi, bis ek pick-up e demann i ankor tre o.

Sa bann laplikasyon i demontre loportinite ki pe ganny kree atraver krwasans dan tourizm ek lezot servis asosye, me nou bezwen osi fer sir ki nou lekonomi i kapab siport en tel konsantrasyon.  I esansyel alor ki nou osi adopte bann stratezi diversifikasyon apropriye e ki labank i akonpanny nou bann biznes.

Avek nouvo mezir ki Labank Santral pe enplimante an 2016, e osi amelyorasyon dan sitiasyon moneter, nou ekspekte war en meyer lanvironnman pour sa bann finansman an 2016.  Nou pe osi demann bann Labank pour met resours neseser pour form zot lekip pour kapab gid bann antreprener e asire ki nou kree sa biznes ansanm.

Pour bann ki’n deza fer zot laplikasyon loan e pe espere, zot pou ganny asiste prosennman.

Mon profite pour rapel ki DBS, malgre ki in bezwen met plis larzan dan lekonomi ki i ti’n prevwar, in kapab redwir son bann loan ki pa performen pour ariv 3.6 % an 2015, sorti 8% an 2014.

Si DBS in kapab fer sa napa rezon akoz bann lezot labank pa kapab fer  sa.

9.3) Sipor pour premye lanplwa pour bann zenn

Parey Prezidan in deza anonse, nou pe osi enplimant en progranm apartir 2016 kot 40% lo premye SCR7,000 dan saler en zenn ki fek sorti dan en lenstitisyon pos-segonder pour en peryod 1-an i ganny ranbourse avek anplwayer par gouvernman. Sa i reprezant alafwa en sipor pour bann pti biznes, e osi en loportinite pour nou pli byen entegre bann zenn ki fek sorti dan lemonn ledikasyon pour zot kapab batir en vre karyer.

Sa progranm pou osi fasilit formasyon pour sa bann zenn dan sa premye lannen, letan zot in antre dan sa nouvo louvraz.

I enportan pour note ki sa sipor pou osi disponib pour bann zenn ki pe kree zot prop biznes, e i pou ede pour redwi zot kou pour zot demare.

9.4 Ranforsman lasenn valer dan sekter tourizm

Krwasans souteni dan sekter tourizm pe osi kree loportinite pour nou azout valer lo serten prodwi oubyen serten leksperyans.  Plizyer biznes pe deza sezi sa bann loportinite.

Gouvernman pe osi an 2016 travay lo en letid lo kreasyon valer dan sa sekter e son konpetitivite ki pou ed gouvernman pli byen siport bann operater ki deza dan sa sekter atraver polisi stratezik, e osi ed nou idantifye loportinite pour nouvo lenvestisman ek biznes.  Nou pou osi regard loportinite pour pli byen siport sa sekter kle lo Praslin ek La Digue kot sa sekter i annan rol primordyal dan lavi sosyo-ekonomik sa bann kominote.

9.5 Ranforsman kapasite prodiksyon

Dan sa perspektiv mwayen term, gouvernman pou kontinyen revwar mwayen pour pli byen siport nou kapasite prodiksyon.

I annan plizyer stratezi ki nou pou servi.  Premyerman, nou pou kontinyen servi STC pour agrandi lasenn prodiksyon lokal e siport biznes lokal.  Nou pou osi revwar fason ki nou kapab adres konsern fondamantal lo kou prodiksyon kot i konsern pri lenerzi.  Nou stratezi lenerzi renouvlab i form par sa sipor me nou kapab note osi ki rebalansman ki deza ankour lo pri lenerzi par sekter komersyal pe redwir sa kou pour biznes.

Nou pe osi anvi kontinyen ankouraz biznes ki annan kapasite pour antre dan marse leksportasyon.  Nou pe etidye mwayen pour mobiliz resours pour siport ‘marketing’ nou bann prodwi aletranze e kree en kad sipor pour sa bann biznes dan menm fason ki nou war nou sekter tourizm.

9.6 Lagrikiltir

Ranforsman nou kapasite lagrikiltir i santral pour nou stratezi amelyor nou kapasite prodiksyon.  Pour nou siport bann fermye ek bann antreprener agrikol nou pe adres bann loan ki zot in pran dan peryod reform ekonomik ki pa pe performen e restriktir zot det pour permet zot ganny en rannman atraver zot lenvestisman.

Nou ava rapel ki sa sekter i osi benefisye deza atraver lenportasyon san laplikasyon taks lo bann prodwi neseser pour zot travay.  Me nou konsyan apre konsiltasyon avek zot ki kapasite pour fer sa lenportasyon zot menm i souvan limite, alor Lazans Lagrikiltir pou travay avek STC pour nou kapab asire ki i annan meyer akse avek prodwi apropriye letan zot bezwen. Lannen prosenn gouvernman pou osi lans tender pour lenvestisman dan nouvo ‘hatchery’ ek ‘parent stock’ ki pou permet prodiksyon ganny fer dan meyer kondisyon.

Avek lenpak sanzman klima, i evidan ki nou bezwen osi pli byen siport bann fermye letan zot sibir lefe gro lapli ek lezot dezas natirel.  Leksperyans resan i demontre ki nou bezwen akseler deboursman peyman lasirans parey in prevwar dan scheme ki gouvernman in met anplas depi detrwa lannen e bann fermye ki pe atann sa pou prosennman ganny asiste.

9.7                 Lekonomi Ble

Deplizanpli, antreprener Seselwa pe envesti dan nou Lekonomi Ble.  Gouvernman pou kontinyen met plis fasilite finansye pour asire ki nou kapab siport sa prosesis kot nou ogmant partisipasyon nou bann antreprener Seselwa dan lasenn valer pour bann prodwi sorti dan lanmer.

I deza annan plizyer proze inovan ki pe ganny met anplas dan bann fon ki gouvernman in met a dispozisyon sa bann antreprener.

Lekonomi Ble pe osi donn nou bann lenvestiser en ‘brand’ ki for pour promouvwar zot prodwi, e benefisye atraver lezot sipor ki nou pe etabli pour ranforsi nou kapasite prodiktiv ek nou stratezi diversifikasyon ek leksportasyon.

9.8                 Sekter finansyel

Sekter servis finansyel i enn ki’n sibir bokou boulversman akoz regilasyon pli kontrennyan dan lekonomi global.  Me Sesel in reisi ranforsi son pozisyon, e le 30 Oktob Global Forum OECD ti ziz Sesel konman ‘largely compliant’ avek standar meyer pratik.

I en realite pour nou tou ozordi ki nou pa kapab krwar ki nou kapab zis kotinyen fer sa ki nou ti abitye fer.

Me dan sa nouvo lanvironnman, nou kapab ranforsi nou pozisyon e menm kree plis valer.

Lakle pour delivre en rezilta pozitiv se plis lenvestisman dan formasyon, e mon apresye ki pandan mon bann konsiltasyon avek sekter finansyel, tou bann loperater, enkli bann labank, in rekonnet nesesite pour nou envesti plis dan formasyon bann profesyonnel dan sa sekter.

 

10) Progranm Bidze baze lo performans

I enportan pour nou kapab pli byen mezir performans gouvernman lo tou nivo dan sa mwayen term. Depi konmansman sa lannen nou pe fer en proze pilot lo en sistenm progranm bidzeter baze lo performans. Pour lannen 2016, prezantasyon bidze pour sa bann minister swivan pou osi baze lo sa nouvo lankadreman:

 • Minister Ledikasyon
 • Minister Lapes ek Lagrikiltir
 • Minister Later ek Lakaz
 • Minister Finans, Komers ek Lekonomi Ble
 • Minister Zafer Entern (Home Affairs)

Nou dan bon semen pour ankonpli nou misyon pour fer sir ki bidze 2017 tou minister i prezant progranm bidze baze lo performans.

Sa lapros pou permet nou pli byen servi nou resours pour nou atenn nou lobzektif.

Sa progranm baze lo performans i permet nou pli byen idantifye rezilta ki nou anvi realize, e met resours neseser pour ariv ver sa lobzektif.

 

11)                Konklizyon

Sa prezantasyon ki mon’n fer lo nou kad fiskal lo mwayen term i baze lo responsabilite ki gouvernman i annan pour li fer le meyer pour son pep.  Nou responsabilite pour met maksimonm loportinite a son dispozisyon, me an asiran osi ki nou mentenir nou lobligasyon.

Sak loportinite ki nou pe kree ozordi i posib akoz nou’n disiplinen e akoz nou’n responsab.

Sak loportinite in posib akoz nou’n mentenir sa stabilite ki garanti progre.

Personn pa kapab konnen ki pou arive dan lemonn demen.  Alor i esansyel ki nou stratezi i asir sa responsabilite pour kree stabilite dan botan osi byen ki dan movetan.

Nou prezant sa kad pour latansyon sa lasanble pour kontinyen enspir sa konfyans ki lepep Seselwa i kapab annan pour li envesti dan son lavenir.  Nou remersye zot pour zot sipor pour sa stratezi ki alafwa fonde dan nou responsabilite e dan kreasyon nouvo loportinite.

Mersi bokou Msye Speaker e mersi tou bann manm.”

Source : Seychelles NATION

Developers: Cyberwave