Breaking News
Home - news - Mesaz Minis St Ange alokazyon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel

Mesaz Minis St Ange alokazyon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel

‘Annou kontan nou lalang maternel’

Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange in demann tou Seselwa pour nou kontan nou lalang maternel ankor pli for e apiy bann zefor ki pe ganny fer pour devlop li e prezerv li.

« Ansanm, annou kontan Sesel, annou kontan nou lalang maternel, » minis in dir dan son mesaz alokazyon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel ki ganny selebre ozordi, le 21 Fevriye.

Teks entegral mesaz Minis St Ange i lir koumsa :

« Si laras imen i sel lespes ki pe konsyaman rennyen lo plannet later ozordi, se gras a lefet ki laras imen i kapab kominike atraver langaz. Se sa ki disteng nou parmi lezot lespes lo later e otour nou liniver. Donk, si nou konsider tenm ki Unesco in swazir pour sa lannen, nou vwar ki sa i en verite : ‘Lenklizyon par mwayen ledikasyon : Langaz i enportan!’

« Langaz i enportan akoz i permet nou kominik nou panse, e atraver nou panse, nou planifye nou lavi kotidyen, nou planifye nou sosyete, nou planifye lavenir nou plannet. Langaz donk i en gran pouvwar.

« Langaz i definir lidantite sak pep atraver lalang inik ki sa pep i koze e servi dan fonksyonnman son sosyete. Rezon ki Unesco pe promouvwar rol langaz dan ledikasyon, i akoz se atraver ledikasyon ki nou kapab promouvwar en lalang partikilye dan en sosyete, e atraver promosyon sa lalang partikilye, sa pep ki servi li i ganny enkli dan prosesis devlopman. Ledikasyon atraver lalang, tou lalang, i donk sinifye lenklizyon, legalite e kalite.

« Se sa mon ser pep, rezon akoz nou Seselwa, nou devret ankor pli fyer tou sa devlopman ki nou gouvernman in anmennen pour nou lalang maternel atraver bann striktir ki i’n met an plas. « Annou seri nou lalang maternel ankor pli for, e apiy bann zefor ki pe ganny fer pour devlop li e prezerv li.
« Ansanm, annou kontan Sesel, annou kontan nou lalang maternel.
« Mersi. »

Developers: Cyberwave