Breaking News
Home - news - Progranm Lenstiti Kreol Enternasyonal

Progranm Lenstiti Kreol Enternasyonal

lenstitiLenstiti Kreol i propoz en bibliotek nimerik

Lenstiti Kreol Sesel pe propoz en bibliotek nimerik avek bi annan en detabes spesyal pour bann serser ki enterese dan letid Kreol.

Sa bibliotek i a servi koman en detabes komen pour tou bann kominote ek lorganizasyon Kreol ki enterese pour kontribye dokiman referans ladan pour ki serser ava ganny akse fasil, nenport ki parti lemonn ki zot ete.

Dokiman ki bann manm pe ganny ankouraze pour kontribye i kapab dan domenn lengwistik, literer, kiltirel, listwar, ledikasyon ek lansennyman, antropolozi, syans-sosyal e sosyopolitik.

Sa proze bibliotek nimerik ti ganny prezante par en delegasyon sorti Lenstiti Kreol Sesel pandan en vizit kot Liniversite ‘Les Antilles’ an Martinik le 17 a 23 Novanm, 2015.

Sa vizit ti tonm dan kad progranm Lenstiti Kreol Enternasyonal e delegasyon Lenstiti Kreol Sesel ti konpri son sef egzekitif, Madanm Penda Choppy, akonpannyen par responsab bibliotek Lenstiti Kreol, Madanm Lisa Young.

Lobzektif sa rankont sete pour ganny lentere bann Kreolis ek lorganizasyon Kreol dan rezyon Karaib pour progranm Lenstiti Kreol Enternasyonal.

Sa detabes ki Lenstiti Kreol Sesel pe propoze i pa premye bibliotek nimerik ki ava egziste me sertennman i ava en proze tre valab pour anmenn korperasyon ant bann partener lakademi Kreol lo nivo enternasyonal.

Si sa proze i reisi devlope e grandi, i kapab vin en sant referans vertyel tre enportan pour letid Kreol.

I pou osi zwe en gran rol pour elev stati Lenstiti Kreol dan domenn lakademi Kreol e fer li vreman vin en lenstitisyon enternasyonal.

Plizyer lorganizasyon in deza donn zot langazman pour kontribye dan sa detabes, e Lenstiti Kreol Sesel in donn son langazman li osi pour met anplas sa bibliotek pandan lannen 2016 pour ki omwen ver lafen lannen, i a kapab komans vin operasyonnel.

Se Madanm Young limenm ki pe zer kreasyon sa detabes, me i ekspekte ki okour lannen, pou annan lezot partener ki pou ede avek konpilasyon lenformasyon. Lenstiti Kreol in deza ganny lakor ofisyel en rezo letid dan Liniversite ‘Les Antilles’ pour donn en sipor aktif sa proze ensi ki proze Lenstiti Kreol Enternasyonal an zeneral. Sa lorganizasyon i nonmen ‘CRILLASH’, (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines) e i konpri bann serser, profeser ek etidyan ki enterese dan domenn letid Kreol dan tou son dimansyon.

Pour lenstan, Lenstiti Kreol i ankor dan staz konstriksyon sa bibliotek nimerik, e i swete ganny partisipasyon bann serser ek kolekter Seselwa osi vi ki i tre enportan ki Sesel i annan en koleksyon respektab dan sa bibliotek.

Lenstiti Kreol Sesel pe envit bann serser ek kolekter lokal ki annan dokiman ki zot santi i merit antre dan koleksyon Sesel pour kontakte Madanm Young kot Lenstiti Kreol avek zot propozisyon.

Tou lalwa drwadoter pou ganny respekte e okenn dokiman ki ganny enkli i bezwen annan permisyon loter oubyen propriyeter.

En kopi proze Bibliotek Nimerik Lenstiti Kreol Enternasyonal pou ganny met lo sit web Lenstiti Kreol pour konsiltasyon piblik.

Lenstiti Kreol Enternasyonal i en proze ki ti lanse le 10 Zanvye 2014 a lokazyon 30enm laniverser Komisyon Losean Endyen dan prezans manm Konsey Minis Repiblik Sesel, Prezidan COI, Prezidan ek reprezantan Conseil Général de la Réunion, reprezantan ofisyel mouvman Kreolis Morisyen e bann lorganizasyon ek Kreolis Seselwa ki enplike dan promosyon ek devlopman Kreol.

Dapre delegasyon Lenstiti Kreol Sesel, sa rankont an Martinik ti en gran sikse par lefet ki tou bann Kreolis Karaibeen ki ti prezan ti byen akey lide Lenstiti Kreol Enternasyonal e zot ti pare pour zwenn sa progranm avek zot prop kontribisyon. Sa bann Kreolis ti enkli Raphaël Confiant, Max Bélaise, Paulette Jno-Baptiste, Hector Poullet, Daniel Boukman, Judes Duranty, Gerry L’Etang, Gregory Rabess, Jean-Pierre Marcian, Georges-Henri Leotin ek lezot ankor e zot ti pe reprezant kat kominote Kreol dan Karaib – Martinik, Gwadeloup, Sent Lisi ek Dominik. Ti annan osi bokou etidyan ek serser sorti Lagiyann ek Aiti dan sa rankont ki ti eksprim zot lapresyasyon pour en tel progranm.

Source: Seychelles NATION

Developers: Cyberwave